Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe 2022

sesja 1. zima 2022

Wyniki zostaną ogłoszone 31 marca 2022 r.
Certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mają zostać przekazane do szkół do dnia 7 kwietnia 2022 r.
Przekazanie szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów, którzy uk. szkołę 29.04.2022 r.: 27 maja 2022 r.sesja 2. lato 2022

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2022 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2022 r.
Certyfikaty kwalifikacji zawodowych mają zostać przekazane do szkół do dnia 7 września 2022 r.

PP2019
Termin główny Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
2 czerwca 2022 r.
Część praktyczna SPL.01
klasa 2TL
1 czerwca 2022 r.
INF.03
klasa 2TP
8-9 czerwca 2022 r.
INF.02
klasa 3TIp
8, 10 czerwca 2022 r.
Termin dodatkowy Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
22 czerwca 2022 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacja SPL.01
23 czerwca 2022 r.
model "dk"
kwalifikacja INF.03
29 czerwca 2022 r.
model "wk"
kwalifikacja INF.02
29 czerwca 2022 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
- przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.


PP2017
Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
21 czerwca 2022 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacje: AU.22, AU.32
20 czerwca 2022 r.
model "dk", "wk"
kwalifikacje: EE.08, EE.09
22 czerwca - 6 lipca 2022 r.


PP2012
Termin składania deklaracji: do 20 lutego 2022 r.
Część pisemna 21 czerwca 2022 r.
Część praktyczna model "d" 20 czerwca 2022 r.
model "dk", "wk" 22 czerwca - 6 lipca 2022 r.


Informacje dodatkowe

Zawody i kwalifikacje:
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 311943 - kwalifikacje: PGF.04, PGF.05
technik informatyk, 351203 - kwalifikacje: INF.02, INF.03, EE.08, EE.09
technik logistyk, 333107 - kwalifikacje: SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32
technik programista, 351406 - kwalifikacje: INF.03, INF.04


Formy organizacji części praktycznej egzaminu:
d - rezultatem końcowym jest dokumentacja (np. kwalifikacja SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32)
dk - rezultatem końcowym jest dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.03, INF.04, PGF.04, EE.09)
w - rezultatem końcowym jest wyrób, usługa, dokumentacja (np. kwalifikacja PGF.05)
wk - rezultatem końcowym jest usługa, dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.02, EE.08)
w, wk - egzamin przeprowadzany z egzaminatorem w ośrodku egzaminacyjnym


Kiedy egzaminy?

technik grafiki i poligrafii cyfrowej | PGF.04 - klasa 3 / PGF.05 - klasa 5 (semestr 1)

technik informatyk | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4
technik informatyk G | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4 (semestr 1)

technik logistyk | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4
technik logistyk G | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4 (semestr 1)

technik programista | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4
technik programista G | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4 (semestr 1)Pomocne strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna - https://cke.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - https://oke.jaworzno.pl
-
Testy zawodowe on-line - https://www.testy.egzaminzawodowy.info