Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe 2023

Sesja 1. 2024 Zima | Sesja 2. 2023 Lato | Informacje dodatkowe

sesja 1. 2024 Zima

Termin składania deklaracji: do 15 września 2023 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca 2024 r.
Certyfikaty kwalifikacji zawodowych mają zostać przekazane do szkół do dnia 8 kwietnia 2024 r.

PP2019
Termin główny Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

10-15 stycznia 2024 r.

Część praktyczna SPL.01


SPL.04


INF.04


INF.03


INF.02


Termin dodatkowy Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
29 stycznia 2024 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacja: SPL.01, SPL.04
30 stycznia 2024 r.
model "dk"
kwalifikacja INF.03, INF.04
30 stycznia 2024 r.
model "wk"
kwalifikacja INF.02
30 stycznia 2024 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
- przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.


PP2017
Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacje: AU.22, AU.32
9 stycznia 2023 r.
model "dk", "wk"
kwalifikacje: EE.08, EE.09
18 stycznia 2023 r.
godz.: 8.00


PP2012
Termin składania deklaracji: do 9 września 2022 r.
Część pisemna 10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna model "d" 9 stycznia 2023 r.
model "dk", "wk" 9 - 21 stycznia 2023 r.


sesja 2. 2023 Lato

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2023 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023-Zima - do 7 kwietnia 2023 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2023 r.
Certyfikaty kwalifikacji zawodowych mają zostać przekazane do szkół do dnia 8 września 2023 r.

PP2019
Termin główny Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
7 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Część praktyczna SPL.01
klasa 2TL
1 czerwca 2023 r.
godz.: 9.00
SPL.04
klasa 4TLp
1 czerwca 2023 r.
godz.: 13.00
INF.02
klasa 3TI
14-15 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30, 17.00
INF.03
klasa: 2TP, 4TIp
12 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30
INF.04
klasa: 4TPp
13-14 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30
Termin dodatkowy Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
28 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacja: SPL.01, SPL.04
29 czerwca 2023 r.
model "dk"
kwalifikacja: INF.03, INF.04
29 czerwca 2023 r.
model "wk"
kwalifikacja INF.02
29 czerwca 2023 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
- przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.


PP2017
Część pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
2 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d"
kwalifikacje: AU.22, AU.32
1 czerwca 2023 r.
model "dk", "wk"
kwalifikacje: EE.08, EE.09
1 - 18 czerwca 2023 r.


PP2012
Termin składania deklaracji: do 1 lutego 2023 r.
Część pisemna 2 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d" 1 czerwca 2023 r.
model "dk", "wk" 1 - 18 czerwca 2022 r.


Informacje dodatkowe

Zawody i kwalifikacje:
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 311943 - kwalifikacje: PGF.04, PGF.05
technik informatyk, 351203 - kwalifikacje: INF.02, INF.03, EE.08, EE.09
technik logistyk, 333107 - kwalifikacje: SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32
technik programista, 351406 - kwalifikacje: INF.03, INF.04


Nazwy kwalifikacji:
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
PGF.04 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
SPL.01 - Obsługa magazynów
SPL.04 - Organizacja transportu


Formy organizacji części praktycznej egzaminu:
d - rezultatem końcowym jest dokumentacja (np. kwalifikacja SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32)
dk - rezultatem końcowym jest dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.03, INF.04, PGF.04, EE.09)
w - rezultatem końcowym jest wyrób, usługa, dokumentacja (np. kwalifikacja PGF.05)
wk - rezultatem końcowym jest usługa, dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.02, EE.08)
w, wk - egzamin przeprowadzany z egzaminatorem w ośrodku egzaminacyjnym


Kiedy egzaminy?

technik grafiki i poligrafii cyfrowej | PGF.04 - klasa 3 / PGF.05 - klasa 5 (semestr 1)

technik informatyk | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4
technik informatyk G | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4 (semestr 1)

technik logistyk | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4
technik logistyk G | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4 (semestr 1)

technik programista | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4
technik programista G | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4 (semestr 1)Pomocne strony

Centralna Komisja Egzaminacyjna - https://cke.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - https://oke.jaworzno.pl
-
Testy zawodowe on-line - https://www.testy.egzaminzawodowy.info