Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe 2023

Sesja 1. 2024 Zima | Sesja 2. 2023 Lato | Informacje dodatkowe

sesja 1. 2024 Zima

Termin składania deklaracji: do 15 września 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca 2024 r. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych mają zostać przekazane do szkół do dnia 8 kwietnia 2024 r.

PP2019
Termin główny Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

10 stycznia 2024 r., godz. 9.00 / sala 21

Część praktyczna SPL.01

9 stycznia 2024 r., godz. 9.00 / AULA

SPL.04

-

INF.04

17 stycznia 2024 r., godz. 8.00 / sala 23

INF.03

16 stycznia 2024 r., godz. 8.00 / sala 21

INF.02

16 stycznia 2024 r., godz. 8.00 / sala 301

Termin dodatkowy Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 29 stycznia 2024 r.
Część praktyczna model "d" kwalifikacja: SPL.01, SPL.04 30 stycznia 2024 r.
model "dk" kwalifikacja INF.03, INF.04 30 stycznia 2024 r.
model "wk" kwalifikacja INF.02 30 stycznia 2024 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym: - nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego, - przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej. Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

 

PP2017
Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna model "d" kwalifikacje: AU.22, AU.32 9 stycznia 2023 r.
model "dk", "wk" kwalifikacje: EE.08, EE.09 18 stycznia 2023 r.
godz.: 8.00

 

 

PP2012
Termin składania deklaracji: do 9 września 2022 r.
Część pisemna 10 stycznia 2023 r.
Część praktyczna model "d" 9 stycznia 2023 r.
model "dk", "wk" 9 - 21 stycznia 2023 r.

 


sesja 2. 2023 Lato

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2023 r. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023-Zima - do 7 kwietnia 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2023 r. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych mają zostać przekazane do szkół do dnia 8 września 2023 r.

PP2019
Termin główny Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 7 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Część praktyczna SPL.01 klasa 2TL 1 czerwca 2023 r.
godz.: 9.00
SPL.04 klasa 4TLp 1 czerwca 2023 r.
godz.: 13.00
INF.02 klasa 3TI 14-15 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30, 17.00
INF.03 klasa: 2TP, 4TIp 12 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30
INF.04 klasa: 4TPp 13-14 czerwca 2023 r.
godz.: 8.00, 12.30
Termin dodatkowy Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 28 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d" kwalifikacja: SPL.01, SPL.04 29 czerwca 2023 r.
model "dk" kwalifikacja: INF.03, INF.04 29 czerwca 2023 r.
model "wk" kwalifikacja INF.02 29 czerwca 2023 r.
Uwaga! Egzamin zawodowy w PP2019 jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym: - nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego, - przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej. Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

 

PP2017
Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 2 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d" kwalifikacje: AU.22, AU.32 1 czerwca 2023 r.
model "dk", "wk" kwalifikacje: EE.08, EE.09 1 - 18 czerwca 2023 r.

 

 

PP2012
Termin składania deklaracji: do 1 lutego 2023 r.
Część pisemna 2 czerwca 2023 r.
Część praktyczna model "d" 1 czerwca 2023 r.
model "dk", "wk" 1 - 18 czerwca 2022 r.

 


 

Informacje dodatkowe

 

Zawody i kwalifikacje: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 311943 - kwalifikacje: PGF.04, PGF.05 technik informatyk, 351203 - kwalifikacje: INF.02, INF.03, EE.08, EE.09 technik logistyk, 333107 - kwalifikacje: SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32 technik programista, 351406 - kwalifikacje: INF.03, INF.04

 

Nazwy kwalifikacji: INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji PGF.04 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków SPL.01 - Obsługa magazynów SPL.04 - Organizacja transportu

 

 

Formy organizacji części praktycznej egzaminu: d - rezultatem końcowym jest dokumentacja (np. kwalifikacja SPL.01, SPL.04, AU.22, AU.32) dk - rezultatem końcowym jest dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.03, INF.04, PGF.04, EE.09) w - rezultatem końcowym jest wyrób, usługa, dokumentacja (np. kwalifikacja PGF.05) wk - rezultatem końcowym jest usługa, dokumentacja powstająca z wykorzystaniem komputera (np. kwalifikacja INF.02, EE.08) w, wk - egzamin przeprowadzany z egzaminatorem w ośrodku egzaminacyjnym

 

 

Kiedy egzaminy?

 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej | PGF.04 - klasa 3 / PGF.05 - klasa 5 (semestr 1)

technik informatyk | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4 technik informatyk G | INF.02 - klasa 3 / INF.03 - klasa 4 (semestr 1)

technik logistyk | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4 technik logistyk G | SPL.01 - klasa 2 / SPL.04 - klasa 4 (semestr 1)

technik programista | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4 technik programista G | INF.03 - klasa 2 / INF.04 - klasa 4 (semestr 1)

 

 

Pomocne strony

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - https://cke.gov.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - https://oke.jaworzno.pl - Testy zawodowe on-line - https://www.testy.egzaminzawodowy.info