Jesteś tutaj

Konkurs na film promocyjny szkoły

Regulamin konkursu na film promocyjny szkoły

1. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Władysława
Szybińskiego w Cieszynie.
2. Celem konkursu jest:
a) upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły,
b) inspirowanie młodzieży do działań twórczych,
c) rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,
d) umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr
1.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu (nakręceniu oraz zmontowaniu) filmu o szkole
spełniającego wymagania:
1) Film powinien:
a) mieścić się w czasie 4 do 8 minut,
b) obrazować życie uczniów naszej szkoły jako społeczności Zespołu Szkół im.
Władysława Szybińskiego w Cieszynie,
c) zawierać informacje o planowanych kierunkach kształcenia na rok szkolny
2018/2019,
d) Zawierać logotypy i symbole kojarzone z naszą szkołą.
2) Film nie może:
a) naruszać godności ludzkiej,
b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację
seksualną, przynależność narodową,
c) ranić przekonań religijnych,
d) zawierać treści wulgarnych.
3) Plik filmowy, kryteria:
a) film powinien być nagrany w formacie 16:9,
b) plik należy zapisać w formacie, obsługiwanym przez system Windows,
c) jakość pliku powinna odpowiadać jakości min. HD,
d) dźwięk powinien zostać nagrany w formacie stereo.
4) Użyte oprogramowanie do montażu oraz metoda nagrywania jest dowolna. Liczy się
pomysłowość i pozytywny przekaz.
W przypadku użycia sprzętu nagrywającego, na który ustawodawca nakłada
obowiązek posiadania przez użytkownika uprawnień, świadectw kwalifikacji i
ubezpieczenia, należy takowe przedstawić przed rozpoczęciem filmowania.
5) Nagrane filmy prosimy dostarczyć do pana Rafała Foltyna do dnia 12 lutego 2018 r., do
godz. 15.00.
6) Dopuszcza się pracę grupową. W takim przypadku, w karcie zgłoszenia należy podać nazwę
zespołu oraz wymienić osoby wchodzące w jego skład.
1
7) Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu i
zaleceniami (zawartymi w punkcie 4), wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość i
kreatywność twórcy.
8) Jury konkursu przyzna nagrodę główną, w wysokości 300 złotych. W przypadku wysokiego
poziomu konkursowych filmów, jury może przyznać drugą nagrodę o wartości 200 zł.
9) Dodatkowo, wyróżnienie dla twórcy filmu zostanie przyznane przez m.in. społeczność
uczniowską w drodze głosowania przez Internet, na profilu facebook’owym szkoły.
10) Fundatorem nagród jest Rada Rodziców naszej Szkoły.
11) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 lutego 2018 r.
12) Przystępując do konkursu uczestnik / uczestnicy akceptują regulamin oraz zapewniają, że
posiadają prawa autorskie, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione
na filmie.
13) Rozpoczynając pracę nad filmem uczestnik / uczestnicy zobowiązani są do złożenia w
sekretariacie szkoły Karty Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
14)Wraz z plikiem filmowym uczestnicy składają Zgłoszenie filmu, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
15)Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmów przez Zespół Szkół im.
Władysława Szybińskiego w Cieszynie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
16)Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych.

FacebookTab