Galeria 2022/2023
„Zdaj egzamin z życia”
Spotkanie z mł.asp. Sebastianem Marko .
IX Cieszyński „Bal Aniołów”
„Zanim uderzysz”
OD WYBORU DO PRZYMUSU .
SPOTKANIE Z RODZICAMI.
Program Profilaktyki Czerniaka.
SUKCES UCZENNIC Z KLASY 3 sj W ZAWODACH RATOWNICZYCH
Galeria 2021/2022
Spotkanie z przedstawicielami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
XX Akcja Krwiodawstwa " Zdaj egzamin z życia"
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
„4 minuty które decydują o życiu”
Co każdy rodzic wiedzieć powinien.
Światowy Dzień AIDS 2021
Szkolny Zespół Pierwszej Pomocy..
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
Jesteśmy zespołem-co zrobić by pomóc gdy ktoś bliski ma problem.
Co zrobić, gdy ktoś bliski ma problem.
„Zaczynamy od siebie-profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w internecie ”
Zajęcia Internet Safety - program rozwoju kompetencji cyfrowych.
Galeria 2019/2020
Pierwsza pomoc
Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego
"VI BAL ANIOŁÓW"
"Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach"
Spotkanie dla rodziców
"Ręce w górę za profilaktyką HIV"
Warsztaty z psychologami z CPEiT KONTAKT
"STOP MOWIE NIENAWIŚCI"
Galeria 2018/2019
"Zdaj egzamin z życia:19 akcja krwiodawstwa"
KREW POWINNA KRĄŻYĆ
"V Cieszyński Bal Aniołów"
Narkotykowe dylematy - spotkanie dla rodziców
Zawód policjant!
Zajęcia profilaktyczne
Pierwsza pomoc Przedmedyczna
Koncert profilaktyczny
Narkotykowe dylematy
Galeria 2017/2018
"Moja droga zawodowa"
Spotkanie z przedstawicielami PPG Polifarb Cieszyn SA
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
XVIII Akcja krwiodawstwa.
II Targi Przedsi�biorczo�ci, Pracy i Edukacji.
Czwarty "Bal Anio��w"
"Cyberprzest�pczo��"
"HIV/AIDS - jestem �wiadomy, nie ryzykuj�!"
"Powstrzymaj pijanego kierowc�"
Bezpiecze�stwo w sieci - Cyberprzemoc.
Wybierz WAT!
Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
"Postaw na zdolno�ci i pasje!"
Galeria 2016/2017
"Bezpiecze�stwo w sieci"
"Pozna� i zrozumie� AUTYZM".
Wizyta klasy II socjalnej w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt".
Bezpiecze�stwo us�ug internetowych.
Bal Anio��w
ZAJ�CIA PROFILAKTYCZNE DLA RODZIC�W "NOWE �RODKI PSYCHOAKTYWNE"
ARS CZYLI JAK DBA� O MI�O��
1 grudnia - �WIATOWY DZIE� AIDS
"Komunikacja w zespole"
PROFILAKTYKA RUCHU DROGOWEGO
"Inernetowe dylematy"
Galeria 2015/2016
"Przemoc a szacunek w zwi�zku"
"4 minuty, kt�re decyduj� o �yciu"
Warsztaty na Uniwersytecie �l�skim w Cieszynie
Sposoby radzenia sobie ze stresem, problemami zamiast ucieczka w u�ywki "Gdzie szuka� si�y i oparcia"
Wybierz �ycie - pierwszy krok!
"Co zrobi�, gdy kto� bliski ma problem - pomoc udzielana osobom eksperymentuj�cym, nadu�ywaj�cym czy uzale�nionym."
"Przemoc w zwi�zku"
"ARS czyli jak dba� o mi�o��"
Spotkanie z przedstawicielami Wy�szej Szko�y Turystki i Ekologii.
Spotkanie z przedstawicielami Wy�szej Szko�y Finans�w i Prawa w Bielsku Bia�ej.
"Cyberprzemoc" - zaj�cia dla rodzic�w
Warsztaty - "Tworzenie mapy �ycia"
Profilaktyka ruchu drogowego - wypadki drogowe.
"OPOWIEM WAM MOJ� HISTORI�".
Komunikacja w zespole.
Galeria 2014/2015
Zaj�cia z praktykantkami.
Twoja krew ratuje �ycie!.
"Zagro�enia teleinformatyczne w �yciu codziennym".
"Bezpiecze�stwo dziecka w sieci" spotkanie dla rodzic�w.
Warsztaty j�zyka migowego.
Spotkanie z lekarzem ginekologiem- po�o�nikiem Wojciechem Wolaninem.
Przemoc w zwi�zku
Powiatowy etap III Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym
Zaj�cia integracyjne
ZANIM UDERZYSZ
Galeria 2013/2014
"Akademia nauki WSB"
"Niezb�dnik absolwenta"
Zaj�cia profilaktyczne "Wzmacnianie poczucia w�asnej warto��ci"
Spotkanie dla rodzic�w
B�d� pi�kna... nie tylko na studni�wk�
Warsztaty "Moja droga zawodowa"
Warsztaty profilaktyki antyalkoholowej "Zrozumie� Jacka"
Najwa�niejsze zdrowie psychiczne
Warsztaty profilaktyczne "Przemoc w zwi�zku"
"Narkotykowe dylematy"
Galeria 2012/2013
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Absolwent na rynku pracy
B�d� pi�kna... nie tylko na studni�wk�!
Spotkanie dla rodzic�w - "Narkotykowe dylematy - jak rozmawia� dorastaj�cym dzieckiem."
Zaj�cia integracyjne prowadzone przez psychologa PPP
Spotkanie z doktorem Wojciechem Wolaninem
Zaj�cia profilaktyczne "Narkotykowe dylematy"
"Narkotykowe dylematy"
Galeria 2011/2012
"Absolwent na rynku pracy"
"Jak zosta� policjantem"
Warsztaty "Osoba niepe�noprawna moim s�siadem"
Co dalej?
Przeciw narkotykom
O czym m�oda kobieta , m�ody ch�opak wiedzie� powinni!
Zaj�cia integracyjne.
Jak rozmawia� z dorastaj�cym dzieckiem.
Warsztaty skutecznej komunikacji i tw�rczego rozwi�zywania problem�w.
"Pomaganie wzmacnia, czyli dlaczego warto zosta� wolontariuszem"
Asertywne odmawianie w sytuacji nacisku.
17 - 23.10.2011 Og�lnopolski Tydzie� Kariery
Galeria 2010/2011
Bezpieczne wakacje
Asertywne odmawianie w sytuacji nacisku.
Trening radzenia sobie z emocjami
Transplantacja - jestem na TAK
Absolwent na rynku pracy
PROFILAKTYKA RUCHU DROGOWEGO - WYPADKI DROGOWE
Wigilijka w internacie
"Miko�aje" dla podopiecznych CPEiT "Kontakt"
Spotkanie z doktorem Wojciechem Wolaninem - cewa nerwowa, rak prostaty
Tw�rcze rozwi�zywanie problem�w - profilaktyka uzale�nie�
Program profilaktyczny - "R�owa Wst��eczka"
Program profilaktyczno - wychowawczy w wykonaniu Teatru Profilaktycznego im. Marka Kota�skiego w Krakowie pt.: "Carpe diem".
Narkotyki - najlepsze wyj�cie NIE WCHODZI�
Galeria 2009/2010
BEZPIECZNE WAKACJE - "P�ytka wyobra�nia to kalectwo!"
BEZPIECZNE FERIE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Pokaz makija�u wieczorowego - Studni�wka 2010
Uzale�nienie m�odzie�y od medi�w
Prelekcja "Przeciw narkotykom"
Konkurs "Profilaktyka wa�na dla zdrowia"
"O czym m�oda kobieta wiedzie� powinna!"
Zaj�cia integracyjne w klasach I

Komunikacja - budowanie zespo��w, tw�rcze rozwi�zywanie problem�w

Galeria 2008/2009
Warsztaty z P. A. Reszka Warsztaty z P. A. Reszka Zajecia integracyjne z pedagogiem
Spotkanie z konsultantkami firmy AVON Spotkanie z Instruktorem Terapii Uzale�nie� Spotkanie z Panem W�odzimierzem Pilchem
Koncert Piotra Nagiela

Konferencja - "�yj dzisiaj z myślą o jutrze"

"Rzu� palenie"

Forum Inicjatyw - Powiatowego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Warsztaty kosmetyczne