Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / FORMUŁA 2017
(klasy 3 i 4)

Termin składania deklaracji na sesję 2021 Lato: do 7 lutego 2021 r.

 1. Część pisemna: 22 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna:
  • technik informatyk: 28 czerwca - 8 lipca 2021 r.
  • technik logistyk: 21 czerwca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany za pomocą platformy Google Classroom w stosownym terminie.


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / FORMUŁA 2019
(klasy 1 i 2)

Termin składania deklaracji na sesję 2021 Lato: do 7 lutego 2021 r.

  Termin główny:
 1. Część pisemna: 8-12 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna:
  • SPL.01 (TL): 7 czerwca 2021 r.
  • INF.02 (TIg): 11-21 czerwca 2021 r.
  • INF.03 (TP): 11-13 czerwca 2021 r.
  Termin dodatkowy:
 1. Część pisemna: 23 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna:
  • SPL.01 (TL): 29 czerwca 2021 r.
  • INF.02 (TIg): 1-2 lipca 2021 r.
  • INF.03 (TP): 1 lipca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany za pomocą platformy Google Classroom w stosownym terminie.


Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
- przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.


Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / FORMUŁA 2012

Termin składania deklaracji na sesję 2021 Lato: do 21 lutego 2021 r.

 1. Część pisemna: 22 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna: 23 czerwca - 8 lipca 2021 r.