Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / FORMUŁA 2017
(klasy 3 + absolwenci)

Termin składania deklaracji na sesję 2021 Lato: do 7 lutego 2021 r.

 1. Część pisemna, z wyk. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 22 czerwca 2021 r.,
  godz. 8.00, 10.00 / sala: 5, 13, 21, 22, 23
 2. Część praktyczna:
  • EE.08 (TI): 3, 4, 5, 8 lipca 2021 r., godz. 8.00, 12.30, 17.00 / sala: 301
  • EE.09 (TI): 25 czerwca 2021 r., godz. 8.00 / sala: 23
  • AU.22 (TL): 21 czerwca 2021 r., godz. 9.00 / sala: Aula

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2021, termin składania deklaracji na sesję LATO 2021: do 8 kwietnia 2021 r.

Deklaracja znajduje się poniżej, w sekcji "Do pobrania".

Szczegółowy harmonogram, z terminem egzaminu dla zdającego, zostanie przekazany za pomocą platformy Google Classroom.
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / FORMUŁA 2019
(klasy 2)

Termin składania deklaracji na sesję 2021 Lato: do 7 lutego 2021 r.

  Termin główny:
 1. Część pisemna, z wyk. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu: 8 czerwca 2021 r.,
  godz. 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 / sala: 21, 22, 23
 2. Część praktyczna:
  • SPL.01 (TL): 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00 / sala: 305, Aula
  • INF.02 (TIg): 14-15 czerwca 2021 r., godz. 8.00, 12.30, 17.00 / sala: 301
  • INF.03 (TP): 11 czerwca 2021 r., godz. 8.00, 12.30, 17.00 / sala: 21, 23

Szczegółowy harmonogram, z terminem egzaminu dla zdającego, zostanie przekazany za pomocą platformy Google Classroom.

Uwaga! Egzamin zawodowy (PP 2019) jest obowiązkowy, a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

  Termin dodatkowy:
 1. Część pisemna: 23 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna:
  • SPL.01 (TL): 29 czerwca 2021 r.
  • INF.02 (TIg): 1-2 lipca 2021 r.
  • INF.03 (TP): 1 lipca 2021 r.


Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
- nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
- przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.


Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33 - dopuszcza się skan dokumentu) wraz z załącznikami (należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem), dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym