Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn, tel: 33 8520184.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, możliwy
  jest poprzez: numer tel. 33 815 00 21, adres e-mail: inspektor.odo[at]szybinski.cieszyn.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z :
  • realizacją celu, w jakim wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wykonaniem umowy, której Państwo są stroną – z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Jeżeli przetwarzanie danych jest wynikiem zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do zawarcia tej umowy. Jeżeli natomiast przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas ich podanie ma charakter dobrowolny.