Jesteś tutaj

Harmonogram 2021/2022

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do klas pierwszych,
4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum

III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1
w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).

Od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

Od 25 czerwca

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

--------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

 

art. 20t ust 7 ustawy - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Do 14 lipca 2021r.

Do 5 sierpnia 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności  wskazanych w oświadczeniach.

Do 21 lipca 2021 r.

Do 13 sierpnia 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021 r.

.

6.

Wydanie skierowania przez szkołę na badania lekarskie kandydatowi do technikum*

Od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

Od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

 
 

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia,
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku technikum – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**.

Od  23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 sierpnia 2021 r.

Do 26 sierpnia 2021 r.

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

* Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu wykonującego badania, harmonogramu i organizacji badań zostaną przekazane kandydatom w późniejszym terminie

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.