Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://www.szybinski.cieszyn.pl/ zgodnie z z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.szybinski.cieszyn.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-26

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-08

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny


Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Wygląd strony:

  • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące
  • zastosowano prawidłowy kontrast
  • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna
  • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach
  • każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach
  • strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna
  • pułapki klawiaturowe – wykluczone
  • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, elementy graficzne
  • nie wszystkie zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza)
Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski

 

Udogodnienia

• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email: sekretariat@szybinski.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (033) 8520184 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Herrman, p.herrman@szybinski.cieszyn.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia: dwa główne i jedno boczne. Wejście do budynku na poziom parteru przez wejścia główne  wymaga pokonania  stopni. Wejście boczne jest przystosowane dla wózków. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Szkoła posiada parking ogólnie dostępny.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanej windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze.

W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.