Jesteś tutaj

Nauka zdalna

Zasady obowiązujące w szkole w okresie nauki zdalnej

 1. Każda lekcja odbywa się w czasie rzeczywistym, w formie tele-lekcji – zgodnie z tygodniowym
  rozkładem zajęć, za wyjątkiem zajęć praktycznych w technikum organizowanych w szkole.
 2. W trakcie lekcji używa się kamerek internetowych.
 3. W uzasadnionych przypadkach, lekcja może zostać zrealizowana w formie indywidualnej pracy
  ucznia, w oparciu o przygotowane i przesłane przez nauczyciela materiały do samodzielnej pracy.
 4. W czasie wideo-lekcji sprawdzana jest i odnotowywana w e-dzienniku obecność.
  W pozostałych przypadkach, w pozycji “frekwencja” wpisuje się “zz”-zajęcia zdalne.
 5. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic poprzez wiadomość wysłaną do wychowawcy za
  pomocą e-dziennika.
 6. Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają się poprzez Google Classroom . W zajęciach "Lekcja
  z wychowawcą" przesyłają usprawiedliwienie w wiadomości tekstowej lub zdjęcie/skan
  zaświadczenia (np. lekarskiego).
 7. W przypadku wątpliwości co do zasadności nieobecności ucznia na lekcji, wychowawca kontaktuje
  się z rodzicem lub uczniem w celu zweryfikowania usprawiedliwienia.
 8. Obowiązującym w szkole narzędziem jest platforma Google Classroom.
 9. Każdy z uczniów ma obowiązek zalogować się do zajęć lekcyjnych udostępnionych na platformie.
  Służy do tego indywidualne konto w domenie szybinski. W razie jakichkolwiek problemów
  z dostępem do platformy, należy kontaktować się z administratorem Google Classroom –
  p. wicedyrektorem Rafałem Foltynem.
 10. Praktyki zawodowe (u pracodawcy) realizowane są na dotychczasowych zasadach. Za
  bezpieczeństwo i zachowanie reżimu sanitarnego odpowiada zakład pracy, w którym uczeń
  odbywa praktykę.
 11. Uczniów i nauczycieli przebywających na terenie szkoły w czasie trwania zajęć w ramach konsultacji
  (dotyczy klas maturalnych) i pracowni zawodowych (dotyczy uczniów technikum) obowiązuje
  Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół im Wł. Szybińskiego w Cieszynie podczas pandemii
  COVID-19.
 12. Maseczki obowiązują na terenie całej szkoły.
 13. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na wyznaczonym stanowisku w pracowni.
  Wyznaczone miejsce można opuścić wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 14. W sytuacji, kiedy w czasie lekcji konieczny jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem (brak
  zachowania dystansu min. 1,5 m) obowiązkowo należy założyć maseczkę.
 15. Platformą zalecaną do realizacji zajęć wychowania fizycznego jest platforma https://ewf.h1.pl/info/.
 16. Zajęcia wychowania fizycznego nie powinny ograniczać się wyłącznie do realizacji treści
  teoretycznych. W czasie lekcji należy zachęcać i motywować uczniów do podejmowania
  aktywności możliwej do wykonania w domu.
 17. Tygodniowy zakres realizowanych treści powinien być dostosowany do:
  1) ilości godzin przewidzianych w planie nauczania dla danego oddziału,
  2) możliwości i umiejętności technicznych uczniów niezbędnych do realizacji kształcenia na
  odległość,
  3) możliwości psychofizycznych uczniów,
  4) postępów uczniów w nauce, która prowadzona jest z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość,
  5) specyfiki przedmiotu.
 18. Monitorowanie postępów w nauce oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się na
  podstawie sprawdzianów/testów (w dowolnej formie) lub odpowiedzi ustnych przeprowadzonych
  online lub nagrań, a także prac (w dowolnej formie) przesłanych do sprawdzenia za pośrednictwem
  platformy Google Classroom.
 19. Uczeń ma obowiązek przystępowania do wszystkich form sprawdzania wiedzy
  i umiejętności proponowanych przez nauczyciela oraz wykonywania, w wyznaczonym przez
  nauczyciela terminie, zadanych prac. Nieprzystąpienie do sprawdzianu/testu/kartkówki itp. lub
  odmawianie odpowiedzi ustnej albo nie wywiązanie się z innego rodzaju zadania może skutkować
  otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 20. W trakcie realizacji nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązuje
  wewnątrzszkolny system oceniania (WSO i PSO).
 21. Uczniów informuje się o postępach w nauce za pomocą platformy Google Classroom, uzyskane
  oceny wpisuje się do e-dziennika.
 22. Rodziców uczniów informuje się o postępach w nauce i uzyskanych ocenach za pomocą dziennika
  elektronicznego lub w trakcie zebrań/konsultacji.
 23. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
  w szczególności z wykorzystaniem:
  a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej: https://epodreczniki.pl/,
  b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
  właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych
  temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej
  Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  c) platformy https://ewf.h1.pl/info/
  d) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  e) materiałów udostępnionych przez wydawnictwa szkolne i pedagogiczne,
  f) materiałów wskazanych przez nauczyciela i przekazanych za pośrednictwem platformy
  Google Classroom lub e-dziennika.
 24. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do bieżącego weryfikowania przyjętego programu nauczania
  pod kątem zgodności jego treści z podstawą programową. Obecnie należy realizować tylko te treści
  programowe, które nie wykraczają poza podstawę programową kształcenia na poziomie
  podstawowym/rozszerzonym.
 25. Każdy uczeń lub jego rodzic ma możliwość indywidualnej bieżącej konsultacji
  z nauczycielem w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00 lub w innym terminie uzgodnionym
  z nauczycielem, poprzez e-dziennik lub telefonicznie - o ile nauczyciel dobrowolnie udostępni
  rodzicowi swój prywatny numer telefonu.
 26. Uczniom zapewnia się korzystanie z biblioteki szkolnej – w każdy poniedziałek i czwartek
  w godzinach od 8.00 – 11.00.
 27. Uczniom, rodzicom i nauczycielom zapewnia się możliwość bezpośredniego kontaktu
  z pedagogiem szkolnym w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 13.00, a także w innym
  terminie, po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem e-dziennika.
 28. Uczniom, rodzicom i nauczycielom zapewnia się możliwość bezpośredniego kontaktu
  z psychologiem szkolnym w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00, a także w innym
  terminie, po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem e-dziennika.
Do pobrania: