Jesteś tutaj

Program wychowawczy

     

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWACZY

na rok szkolny

2014/2015 2015/2016

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.„

Jan Paweł II

 

 

 

Program jest zgodny z:

 

      Konstytucją  RP z 17.X.1997 r.,

      Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

      Ustawą o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi zmianami

      Kartą Nauczyciela z 26.I.1982 r. z późniejszymi zmianami

      Konwencją o prawach dziecka

      Statutem szkoły

 

 

 

 

Postanowienia wstępne:

 

Społeczność szkolną Zespołu Szkół im. W.Szybińskiego w Cieszynie stanowią:

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1, ich rodzice oraz pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi .Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który dokonał  świadomego wyboru wstąpienia  do tej wspólnoty zdecydował się na tworzenie jej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczy uwzględnia wyniki wewnętrznej szkoły.

 

 

 Założenia i cele Programu Wychowawczego

 

Rodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Działania wychowawcze szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców. Szkoła wspiera ten proces, wspomagając rodzinę w procesie wychowawczym.

 

Szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu osobowości, uwzględniając  ich indywidualne cechy, podejmuje działania aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

 

Czuwa nad rozwojem umysłowym ucznia, , wspieranie ucznia w jego poszukiwaniach prawdy, dobra i piękna. Wskazuje na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji wymarzonych celów życiowych.

 

Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz

przygotowania do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu  

przekazu  dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych.

                           

 

 

  Pomaga w nawiązywaniu więzi przyjaźni, wspólnoty i koleżeństwa w ramach   integracji   europejskiej z zaprzyjaźnionymi uczniami w szkołach w Czechach,   

  Niemczech, Anglii  na   Węgrzech.

 

   

 

Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem.

 

 

                       

 

Nasze priorytety to:

 

- wysoka jakość nauczania i uczenia się

- przyjazna atmosfera wychowawcza

- efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

- tradycja i obrzędowość szkoły

- nowoczesne programy, metody i formy nauczania

- wykwalifikowana kadra

- promocja szkoły w środowisku

 

 

 

Model absolwenta

 

                                    „ CZASY SA  TAKIE, JACY  MY  JESTESMY”

                                                                         Św. Tomasz z Akwinu

 

       Nasz absolwent jest człowiekiem:

wszechstronnie wykształconym,

zdolnym do twórczego myślenia

wrażliwym, tolerancyjnym, otwartym na potrzeby drugiego człowieka,

nieustannie pracującym nad własnym rozwojem,

konsekwentnie realizującym wytyczone cele,

aktywnie tworzącym rzeczywistość wokół siebie,

zrównoważonym, panującym nad emocjami,

odpowiedzialnym za siebie, innych i za własne działania

gotowym służyć pomocą i wsparciem młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,

bezinteresownie angażujący się, inicjującym działania służące dobru innego człowieka,

świadomym swoich przyszłych zadań w rodzinie i społeczeństwie,

szanującym tradycje narodowe

swobodnie komunikującym się w społeczności międzynarodowej

 

 

 

 

 

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

Blok tematyczny

Zadania do realizacji

Formy i sposoby realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja

filozoficzna, moralność, etyka

Kształcenie postawy współuczestnictwa w myślowych i kulturalnych dylematach swojej epoki

Ukazywanie konieczności doskonalenia samego siebie w aspekcie moralnym i etycznym

      Zachęta do refleksji nad własnymi    

      wyborami moralnymi i zasadami, którymi  

     uczeń posługuje się w życiu,  rozwijanie

     zdolności do samodzielnego myślenia i   

     samowychowania, savoir vivre w życiu  

     codziennym

Dojrzałość moralna jako konsekwencja komunikacji prowadzonej z innymi w atmosferze zaufania i otwartości

Rodzina, miłość przyjaźń

Budzenie wrażliwości na drugiego człowieka, uświadomienie potrzeby istnienia sensu, ładu moralnego

Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości

Wskazywanie, iż tradycyjne wartości są decydujące w ocaleniu człowieczeństwa (współczucie, altruizm, odwaga, prawdomówność, miłość)

Tolerancja wobec innych

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za losy kraju, budzenie postaw patriotycznych,

Upowszechnianie świadomości prawnej i kultury politycznej, wskazywanie wzajemnej zależności praw i obowiązków uczniowskich i obywatelskich, Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego   i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego

Przygotowanie uczniów do  przyjmowania  odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i poza  szkołą, ale również zaplanowanie swojej przyszłej kariery

 

Etyka w biznesie

 

 

 

     lekcje do dyspozycji wychowawców  

     klas, przedmioty humanistyczne

     katecheza

     WOS (zapoznanie z wybranymi  

     fragmentami prawa międzynarodowego   

     m. in. Deklaracja Praw Człowieka;

     analiza Konstytucji, zapoznanie ze

    Statutem Szkoły, organizowanie  

    spotkań z przedstawicielami policji,  

     sędzią, prokuratorem),

    biologia

     udział konkursach o tematyce    

     profilaktycznej i rodzinnej,

     praca pedagoga szkolnego

     przygotowywanie programów  

     artystycznych na imprezy szkolne i

     pozaszkolne o charakterze  

     patriotycznym.

Prelekcje zaproszonych gości

 

 

 

 

 

 

wolontariat szkolnym

 

 

Ślubowanie klas I o profilu wojskowym

 

 

 

 

Edukacja

prozdrowotna i bezpieczeństwo

 

 

Wyrabianie nawyków właściwego spędzania wolnego czasu,

Popularyzowanie zasad racjonalnego odżywiania.

Grypa AH1/N1 zalecenia profilaktyka

Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć

 Rozwój kultury fizycznej, turystyki i wychowania w zdrowiu

Zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych (pornografia) przeciwdziałanie patologii społecznej, przestrzeganie zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających w tym dopalaczy

Prowadzenie zajęć z edukacji komunikacyjnej

Uczenie asertywnego postępowania w wypadku agresji, proponowania szkodliwych używek, psychomanipulacji.

Prawidłowa organizacja przerw śródlekcyjnych

Obserwacja monitoringu wizyjnego przez uprawnionych do tego pracowników, reagowanie na  zdarzenia zarejestrowane a wymagające interwencji ( dyrektora szkoły, odpowiednich służb),możliwość wykorzystania nagrań zgodnie z obowiązującymi procedurami

Przeprowadzanie ankiet dotyczących bezpieczeństwa w szkole

Wyrabianie właściwej organizacji czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdobywanie umiejętności organizowania aktywnych form wypoczynku.

Kształtowanie nawyków higienicznych dbałość o higienę osobistą, hartowanie organizmu.

Troska o czystość i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły

Ochrona zdrowia psychicznego

Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad promujących zdrowie.

Akcja „ Podaruj życie”

lekcje do dyspozycji wychowawców klas

 lekcje wychowania fizycznego (udział reprezentacji szkoły w zawodach międzyszkolnych w wybranych dyscyplinach i konkurencjach ujętych w kalendarzach imprez

cykl zajęć z zakresu wychowania prozdrowotnego, prelekcje, akcje upowszechniania wiedzy o przeciwdziałaniu zakażeniem wirusem HIV, wychowanie seksualne młodzieży

Uczestniczenie w spektaklach o tematyce profilaktycznej. Udział i organizowanie konkursów wiedzy
(np. o AIDS)

program profilaktyczny wg szkolnego programu profilaktyki

Akcja krwiodawstwa,

 

udzielanie pomocy materialnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Przekazanie informacji uczniom o miejscach zainstalowania monitoringu wizyjnego, poinformowanie o możliwości jego wykorzystania

spotkania Dyrekcji z rodzicami, Radą Szkoły,

kontakty z kuratorem sądowym, komendą policji , gabinetem lekarskim.

 

 

SANEPID – spotkania, plakaty

 

 

 

Udział w olimpiadzie „Wiedzy o zdrowiu psychicznym”

 

 

 

 

Edukacja

ekologiczna

 

 

Kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i gotowość do aktywnego uczestnictwa w jego odnowie

 

Uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony

Dbałość o czystość

i upiększanie terenów wokół szkoły.

 

 

      lekcje biologii

      lekcje geografii, chemii

 język polski, język angielski, j. niemiecki

 akcja "Sprzątanie Świata", obchody Światowego Dnia Ziemi,

organizacja międzyszkolnego konkursu ekologicznego

zorganizowanie gazetek ekologicznych prowadzenie akcji związanych z ekologią i ochroną przyrody

konkursy przyrodnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja

regionalna

 

 

 

Uczenie szacunku dla tradycji i narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły.

 

Wychowanie w duchu przekazu kulturowego regionu

Wskazywanie, iż gwara jest składnikiem kultury "małej ojczyzny"

Poznawanie ciekawych turystycznie miejsc na Śląsku Cieszyńskim, zabytków architektury, muzyki i sztuki ludowej, lokalnych i regionalnych tradycji świąt, obyczajów.

Sprawowanie opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej, znajdującymi się na terenie Cieszyna

Zapoznanie młodzieży ze strukturą i działalnością samorządu lokalnego w gminie, powiecie, województwie

Wdrażanie uczniów do życia

w społeczności lokalnej i uczestniczenia w ważnych wydarzeniach społeczno-politycznych, np. wyborach do organów władzy państwowej i samorządowych, referendach, działalności organów samorządowych itp.

 

 

 

Udział młodzieży w uroczystościach lokalnych

lekcje o tradycji szkoły

„ Dzień Szybiniaka”

„ Kiermasz Świąteczny”

„ Koncert Wiosenny”

 

lekcje wos      

lekcje historii     

lekcje j. polskiego 

geografii

WOK

organizowanie klasowych i szkolnych wigilijek

uwzględnienie w programach nauczania informacji o osobach zasłużonych dla Ziemi Cieszyńskiej, poznanie historii regionu

Spotkania z osobami wybranymi w wyborach: radny gminy, sejmiku wojewódzkiego, poseł, senator

 

 

 

 

Czytelnictwo i

edukacja medialna

Edukacja medialna jako fundament   edukacji

 Budzenie wrażliwości na kulturę i sztukę, zapoznanie uczniów z różnymi jej formami

 Wyrabianie nawyków uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

 Inspirowanie uczniów do kreatywności.

Wyrabianie nawyków czytania

Prenumerata czasopism fachowych przez bibliotekę szkolną.

 Korzystanie z edukacji zawodowej prowadzonej przez TV.

 Dziwna choroba-wpływ mediów na zachowania człowieka

 

 lekcje j. polskiego

 wyjścia na koncerty, spektakle teatralne, filmy, uczestnictwo młodzieży w warsztatach teatralnych

 redakcja gazety szkolnej

 współpraca z mediami w zakresie promocji szkoły (Radio Katowice, "Głos Ziemi Cieszyńskiej", "Dziennik Zachodni", "Gazeta Wyborcza")

udział w sympozjach naukowych, debatach młodzieży

 organizowanie wycieczek   

 przedmiotowych,

 biblioteka szkolna,

 prelekcje, ankiety

 

 

Edukacja

proeuropejska

 

 

 

Moja szkoła w Europie-    Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.

Rozwijanie tożsamości europejskiej

Wszyscy starajmy się dla Zjednoczonej Europy -rozwijanie tolerancji, otwartości oraz gotowość do komunikacji

Ukazanie zasad funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich.

Rozwijanie wrażliwości na dobytki kulturalne innych narodów

Przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii i powstawaniu stereotypów myślowych

lekcje j. angielskiego , niemieckiego, francuskiego

Wymiana międzynarodowa uczniów, praktyki międzynarodowe

Godne reprezentowanie kraju na zewnątrz wymiana polsko-niemiecka), udział w projektach międzynarodowych ramach projektu

Spotkania z europarlamentarzystami

 

 

 

 

Preorientacja

       zawodowa

 

Diagnozowanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów.

Przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru kierunku  studiów  i zawodu

Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny – predyspozycje zawodowe

 

Lekcje przedsiębiorczości

Spotkania z przedstawicielami uczelni, targi edukacyjne

Warsztaty z doradcami zawodowymi w PPP

Udostępnienie poradników – biblioteka szkolna

 

Do pobrania: