Jesteś tutaj

Uwaga!!! Matura poprawkowa wrzesień 2020

Egzamin pisemny ze wszystkich przedmiotów odbędzie się 8 września 2020 r. o godz.14.00. w auli i Sali nr 3 wejście nr II
•    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
•    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
•    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)    wychodzi do toalety
3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.