Jesteś tutaj

W sobotę 29 maja 2021 r. pożegnaliśmy śp. Halinę Massalską.

Śp. Halina Massalska, pracę w naszej szkole rozpoczęła 1 września 1984 r. na stanowisku wicedyrektora. Do zakresu jej czynności należał nadzór nad całokształtem spraw wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, resocjalizacji młodzieży, opieki zdrowotnej uczniów, a  dodatkowo nad organizacją praktyk młodzieżowych w kraju i za granicą. Sprawowała również pieczę nad pracą biblioteki szkolnej i internatu. Oprócz tego, albo raczej przede wszystkim, była nauczycielką geografii, historii i przysposobienia do życia w rodzinie.

Wyróżniała się organizowaniem opieki nad młodymi nauczycielami oraz nawiązywaniem kontaktów z rodzicami - prowadziła nawet tzw. Uniwersytet dla Rodziców. Z pełnym zaangażowaniem kierowała organizacjami młodzieżowymi i udzielała się w pracy na rzecz środowiska lokalnego. 

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej otrzymywała liczne nagrody Została także wyróżniona wpisem do księgi „Zasłużony Nauczyciel woj. bielskiego”.

Rodzinie Zmarłej, cała społeczność Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego

w Cieszynie, składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia.